Lis 20 18

Ocena kondycji firmy, czyli due diligence

csgroup_seo
Usługi prawne

Procedura due diligence polega na kompleksowym badaniu kondycji firmy. Pozwala na przedstawienie całościowego obrazu przedsiębiorstwa i oceny jego potencjału rynkowego. Najczęściej tego rodzaju czynności kontrolne wdrażane są przez inwestorów zewnętrznych, którzy zainteresowani są kupnem danej firmy. Badania z zakresu due diligence przeprowadzane są przez specjalistyczne firmy, w tym Kancelaria Radców Prawnych Chrapkiewicz, Gworek, Hejosz Sp. p. z Bielska-Białej, która świadczy usługi prawne i przeprowadza kompleksowe analizy stanu przedsiębiorstw. (więcej…)

Wrz 12 18

Czym jest prawo własności intelektualnej i dlaczego warto je znać (część I)?

csgroup_seo
Kancelaria prawna

Współcześnie prawo własności intelektualnej odgrywa bardzo ważną rolę, szczególnie dla przedsiębiorstw, których rozwój w dużej mierze zależy od innowacyjności i wdrażaniu unikalnych rozwiązań. Własność intelektualna, chociaż nie ma materialnej postaci, również chroniona jest prawem, a dotyczy szeregu rozwiązań, koncepcji, idei, które powstały w wyniku intelektualnego procesu. (więcej…)

Wrz 3 18

Czym jest prawo własności intelektualnej i dlaczego warto je znać (część II)?

csgroup_seo
Prawo własności intelektualnej

Kontynuujemy nasze rozważania dotyczące specyfiki własności intelektualnej oraz praktycznego zastosowania norm prawnych związanych z tym szerokim zagadnieniem. Skupiamy się przede wszystkim na praktycznym zastosowaniu prawa własności intelektualnej, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. (więcej…)

Kwi 1 18

W czym może ci pomóc radca prawny?

csgroup_seo
paragraf

Radca prawny służy pomocą w wielu dziedzinach życia. Zajmuje się prawem cywilnym, prawem pracy, prawem gospodarczym oraz prawem handlowym. To prawnik, który świadczy pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym czy jednostkom organizacyjnym.

Do obowiązków radcy prawnego należy m.in. udzielanie porad prawnych, przygotowywanie opinii prawnych czy występowanie przed sądami i urzędami np. w sprawach administracyjnych, cywilnych, gospodarczych czy pracowniczych.

Komu może pomóc radca prawny?

Radca prawny udziela fachowych porad zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom. Może pomóc przedsiębiorstwom w sprawnym i łatwym funkcjonowaniu na rynku. To specjalista posiadający szeroką wiedzę prawną i administracyjną, dlatego też może pomóc konstruować umowy, a nawet wesprzeć w staraniach o różnego rodzaju dofinansowania. Zaufany radca prawny doradzi i wskaże odpowiednie działania w przypadku trudnych i czasochłonnych spraw wymagających biegłej znajomości prawa. Warto korzystać z usług i porad radców prawnych, szczególnie w przypadku kwestii, które wymagają odpowiedniego doświadczenia czy umiejętności.

Kto może być radcą prawnym?

Droga do radcostwa jest dość długa i trudna. Radcy prawni to doświadczeni i umiejętni specjaliści, którzy do zawodu przygotowują się przez wiele lat. Aby uzyskać uprawnienia radcy prawnego najpierw, należy zdobyć tytuł magistra prawa, a następnie odbyć aplikację radcowską. Aplikacja trwa aż trzy lata i kończy się bardzo trudnym egzaminem. To dopiero połowa drogi do pracy w zawodzie. Radca prawny, aby móc pracować w zawodzie, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz móc w pełni korzystać z praw publicznych. Ponadto powinien on być osobą o nieskazitelnym charakterze i godną zaufania.

Radca prawny może pracować w różnego rodzaju firmach, gdzie specjalizuje się w udzielaniu porad prawnych. Przedsiębiorstwa mogą nawiązać współpracę również z kancelariami udzielającymi kompleksowego wsparcia podmiotom gospodarczym. Zaufana kancelaria radcy prawnego może skutecznie wesprzeć działanie przedsiębiorstwa i pomoc w różnorodnych sytuacjach kryzysowych, wymagających pomocy prawnej.

Sty 1 18

Stała współpraca firmy z prawnikiem — dlaczego warto?

csgroup_seo
uścisk dłoni

Obecnie coraz więcej firm, nawet małych, korzysta z usług prawnika. Adwokaci czy radcy prawni nie są wyłącznie osobami, które przychodzą z pomocą w sytuacjach kryzysowych. Coraz częściej na stałe współpracują one z przedsiębiorstwami, zapewniając bieżące wsparcie przy prowadzeniu działalności. Profesjonalne doradztwo prawne ma na celu wspieranie interesu klienta w różnorodnych sytuacjach, w tym np. przy zawieraniu umów z nowymi klientami czy partnerami biznesowymi. Dobry prawnik pomaga również w dopełnianiu szeregu spoczywających na przedsiębiorcy obowiązków przewidzianych przez przepisy prawne.

Pomyślna współpraca firmy z dobrym prawnikiem

Współcześnie z prawnikami współpracują już nie tylko duże podmioty gospodarcze, ale również średnie i małe firmy. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na specyfikę przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, które mogą być bardzo zawiłe i skomplikowane dla laika. Liczne rozbieżności interpretacyjne tych przepisów i częste zmiany mogą prowadzić do wielu nieporozumień, dlatego też pomoc specjalisty może okazać się nieoceniona. Dzięki współpracy z doświadczonym prawnikiem przedsiębiorca może uniknąć ewentualnych negatywnych następstw nieprawidłowego zrozumienia obowiązujących regulacji lub nawet braku wiedzy na ich temat.

W jakich kwestiach może pomóc prawnik?

Zakres pomocy prawnej udzielanej dla firm może być bardzo szeroki i dotyczyć różnego rodzaju spraw. Prawnicy lub radcy prawni wspierają firmy w następujących kwestiach m.in.:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych z kontrahentami lub partnerami biznesowymi, aby ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i dopasowana do specyfiki prowadzonej działalności;
 • windykacja należności
 • zastępstwo procesowe przed sądami
 • reprezentacja przedsiębiorcy przed organami administracji publicznej
 • doradztwo w zakresie formy prowadzonej działalności gospodarczej i pomoc przy ewentualnych przekształceniach przedsiębiorstwa

Warto pamiętać również, że prawnik sprawuje pieczę nad wypełnianiem przez przedsiębiorstwo szeregu obowiązków prawnych, administracyjnych i podatkowych.

Lis 1 17

Specyfika postępowania upadłościowego

csgroup_seo
Młotek prawniczy

Postępowanie upadłościowe to procedura, pozwalająca przedsiębiorcom, którzy zaprzestali płacenia swoich długów, na stworzenie odpowiednich warunków do zaspokojenia wierzycieli i zwiększenia możliwości zachowania działalności. Dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, którzy stali się niewypłacalni lub którym grozi niewypłacalność.

Postępowanie upadłościowe mogą zgłosić osoby fizyczne, które prowadziły działalność gospodarczą, nawet jeśli nie zgłosiły tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Jakie są powody ogłoszenia upadłości?

Głównym powodem do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Niewypłacalność traktowana jest jako sytuacja, w której podmiot nie jest w stanie wypełnić swoich wymaganych zobowiązań lub gdy przekraczają one wartość jego majątku.

Sąd może ogłosić upadłość, jeżeli opóźnienie w spełnieniu tych obowiązków przekracza 3 miesiące. Ogłoszenie upadłości może zgłosić każdy podmiot gospodarczy. W przypadku spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej może to uczynić każdy ze wspólników, partnerów, akcjonariuszy, a także likwidatorów, jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się w stanie likwidacji. W sytuacji osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych upadłość zgłasza każdy, kto ma prawo je reprezentować.

Jeśli przedsiębiorca zaprzestanie płacenia długów, zobowiązany jest do złożenia w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie. Naruszenie tego obowiązku prowadzi do konieczności poniesienia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek bezczynności.

Cała procedura postępowania upadłościowego rozpoczyna się od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu. Jest to standardowe pismo procesowe, które podlega pewnym wymogom formalnym. Powinny znajdować się w nim dane identyfikujące dłużnika, a także m.in. siedziba przedsiębiorstwa i przedstawione okoliczności uzasadniające wniosek i ich uprawdopodobnienie. Jeśli dłużnikiem jest podmiot wpisany do KRS lub innej ewidencji działalności gospodarczej, należy dołączyć również odpis z rejestru. W zależności od tego, kto składa wniosek, mogą być wymagane również inne dokumenty uwzględnione w ustawie. W momencie, gdy po przeprowadzeniu postępowania stwierdzi, że zachodzą podstawy do ogłoszenia upadłości, wydaje postanowienie. Daty wydania postanowienia stanowi datę upadłości przedsiębiorcy.

Sie 1 17

Radca prawny czy adwokat — jakiego specjalistę wybrać?

csgroup_seo
Adwokat

W przypadku różnorodnych dylematów prawnych niejednokrotnie pojawia się problem, czy skorzystać z pomocy adwokata, czy też radcy prawnego. Adwokat i radca prawny to dwie różne profesje. Chociaż działają w podobnej branży, specjalizują się w nieco innych kwestiach.

Kiedy skorzystać z pomocy adwokata?

Do zadań adwokata należy świadczenie pomocy prawnej polegającej na m.in.:

 • udzielaniu porad prawnych
 • przygotowywaniu opinii prawnych
 • opracowywaniu projektów aktów prawnych
 • występowaniu przed sądami
 • występowaniu przed urzędami

Kiedy skorzystać z pomocy radcy prawnego?

Specjalnością radcy prawnego jest kompleksowa pomoc prawna zapewniana zarówno osobom fizycznym, jak i organizacjom oraz przedsiębiorstwom. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego regulowane są przez ustawę z 6 lipca 1982 r.

Radca prawny specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej, ale nie tylko. Pomoc prawna obejmuje takie czynności jak m.in.:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii
 • opracowywanie projektów aktów prawnych
 • występowanie przed sądami i urzędami

Jakie są różnice pomiędzy adwokatem a radcą prawnym?

Profesja radcy prawnego wydaje się podobna do adwokata. W praktyce jednak te dwa zawody znacznie się od siebie różnią. Tylko adwokat może stać się obrońcą w sprawach karnych i karno-skarbowych. Radca prawny nie ma kompetencji, aby reprezentować swojego klienta w takich sprawach.

Od 2007 r. radcy prawni mogą występować również w sprawach rodzinnych, np. prowadzić sprawy rozwodowe. Warto pamiętać również, że radca prawny może być zatrudniony w danym przedsiębiorstwie na podstawie stosunku pracy, a adwokaci wykonują swój zawód wyłącznie w formie indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki.

Bardzo ciekawy jest fakt, iż Polska jest jednym z niewielu państw w Europie, w którym istnieje taki podział zawodów prawniczych. W innych krajach istnieją najczęściej jako jedna profesja. Kluczowa różnica między nimi polega na tym, że adwokat może być obrońcą swojego klienta w sprawach karnych i karno-skarbowych. We wszystkich innych kwestiach ich kompetencje się pokrywają. Można się do nich zgłosić w przypadku problemów cywilnych, rodzinnych i administracyjnych. Zarówno adwokat, jak i radca prawny mogą reprezentować mocodawcę w sądzie cywilnym, administracyjnym, przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym oraz przed urzędami, organami władzy publicznej i samorządu terytorialnego.

Lip 7 17

Radca prawny — jak może pomóc twojej firmie?

csgroup_seo
radca prawny

Radca prawny to ogromna pomoc dla firm, zarówno małych, jak i średnich oraz dużych. Jego wsparcie przydaje się nie tylko w sytuacjach kryzysowych, lecz może być nieocenione również dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Współpraca z doświadczonym radcą prawnym pozwoli sprawnie uporać się z obowiązkami podatkowymi. Dzięki niemu w przypadku ewentualnych trudności z urzędem skarbowym można szybko zadziałać, unikając ewentualnego ryzyka wysokich sankcji pieniężnych. Ale to nie jedyny przypadek, w którym pomoc radcy prawnego może okazać się nieoceniona.

Współpraca firmy z radcą prawnym

Oferowana pomoc radcy prawnego jest szczególnie przydatna w przypadku wszelkich spraw załatwianych w urzędzie skarbowym. Jego wiedza i doświadczenie pozwoli uniknąć ewentualnych błędów, które mogłyby ściągnąć na firmę uwagę fiskusa. Przykładowo, radca prawny pomoże stworzyć odpowiednie umowy biznesowe zgodne z przepisami prawnymi. Co ciekawe, porady radcy prawnego mogą przyczynić się do znacznych oszczędności w przedsiębiorstwie, np. pozwalając ograniczyć wysokość podatków czy właściwie przygotowując się do wszelkich transakcji finansowych. Jak się zatem okazuje, taka współpraca może być długofalową inwestycją.

Radca prawny może pomóc m.in.:

 • w założeniu firmy
 • w negocjacjach umów najmu, leasingu czy ubezpieczenia
 • przy zawieraniu umów kredytowych i innych umów z kontrahentami, czy partnerami biznesowymi
 • przy sporządzaniu dokumentacji handlowych i prawniczych
 • w sądowym dochodzeniu i windykacji należności

Jak znaleźć najlepszego radcę prawnego dla firmy?

Nietrudno się domyślić, że każda firma chciałaby nawiązać współpracę z doświadczonym, w pełni zaufanym oraz renomowanym radcą prawnym. Warto zatem zwracać uwagę na kancelarie, które mają długi staż i działają na rynku od wielu lat. Warto też dowiedzieć się, czy dana kancelaria współpracowała wcześniej z innymi firmami, najlepiej działającymi w podobnej branży co prowadzone przedsiębiorstwo.

Aby potwierdzić wiarygodność konkretnego radcy prawnego, można skorzystać z list radców prawnych prowadzonych przez Okręgowe Izby Radców Prawnych.

Lip 7 17

Na czym polega obsługa prawna firm?

csgroup_seo
obsługa prawna

Bardzo wiele firm i przedsiębiorstw korzysta z pomocy kancelarii prawnych. Stała współpraca ze specjalistami, w tym radcami prawnymi, w wielu przypadkach jest niezbędna w sprawnym funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, również tych dopiero rozpoczynających działalność na rynku.

Przedsiębiorstwo może zatrudnić prawnika lub radcę prawnego w ramach stosunku pracy, jednak znacznie więcej podmiotów decyduje się na współpracę z zewnętrzną kancelarią, której specjalnością jest obsługa prawna firm, co jest znacznie bardziej opłacalnym rozwiązaniem. W takich sytuacjach nie jesteśmy obciążeni wysokim kosztem utrzymania pracownika lub pracowników, a jednocześnie mamy zapewnione fachowe wsparcie prawne na najwyższym poziomie. Warto pamiętać o tym, że w kancelariach pracują specjaliści, którzy na bieżąco uzupełniają wiedzę z zakresu często zmieniających się przepisów różnych dziedzin prawa, dlatego zawsze możemy liczyć na pomoc najwyższych jakości.

Kiedy jest niezbędna obsługa prawna firm?

W ramach współpracy z kancelarią prawną firma może liczyć na kompleksowe wsparcie w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, prawa pracy i prawa handlowego. W niektórych przypadkach kancelaria może pomóc również w rozwiązaniu spraw z zakresu prawa karnego lub prawa administracyjnego, np. reprezentując firmę przed organami administracji państwowej. Jak się zatem okazuje, profesjonalna kancelaria prawnicza może zapewnić wsparcie na wielu poziomach.

Obsługa prawna świadczona przez kancelarię rozumiana jest przede wszystkim jako kompleksowe doradztwo, które ma na celu dbanie o interesy firmy. Prawnik zajmie się więc dokładną analizą wszelkich umów przed ich podpisaniem, a także sprawdzi zapisy umów, które zostały już podpisane w celu wykrycia ewentualnych luk prawnych, które mogą działać na niekorzyść firm. Firmy współpracujące z profesjonalnymi kancelariami prawnymi mają zapewnioną fachową pomoc w rozwiązywaniu spraw karnych, a także różnorodnych sporów związanych z prawem pracy. Kancelaria prawna może wesprzeć firmę również podczas postępowania upadłościowego i naprawczego.

Gru 19 16

Strona w budowie

csgroup_seo
blog

Witamy na blogu naszej firmy. Strona w budowie ? zapraszamy wkr?tce.