Jakie najważniejsze czynności wdrażane są podczas audytu spółki?

Audyt spółki (due diligence) polega na badaniu stanu przedsiębiorstwa w celu przeanalizowania różnych obszarów działania i identyfikacji potencjalnych ryzyk prawnych i wyeliminowaniu ich konsekwencji. To istotny element każdej transakcji sprzedaży firmy czy jej aktywów. Wnioski z audytu są przydatne podczas podejmowania kluczowych dla organizacji decyzji.

W jakim celu wykonuje się audyt prawny spółki?

Audyt prawny spółki ma na celu analizę stanu przedsiębiorstwa pod kątem prawnym, podatkowym, handlowym i finansowym. Na podstawie wdrożonych działań można wyznaczyć mocne i słabe punkty organizacji, co ma istotne znaczenie w przypadku poważnych zmian organizacyjnych, jak np. przejęcie firmy, fuzja, sprzedaż itd. Profesjonalnie przeprowadzony audyt prawny spółki umożliwia oszacowanie opłacalności takich działań, a także pozwala podjąć decyzje najkorzystniejsze dla jej dalszych losów.

Przykłady czynności audytorskich

W ramach czynności audytorskich realizowane są takie działania jak m.in.:

  • analiza dokumentów korporacyjnych, podpisanych umów i innych dokumentów zewnętrznych,
  • analiza dokumentacji związanej z postępowaniami sądowymi lub administracyjnymi,
  • analiza udzielonych gwarancji i poręczeń oraz ustanowionych hipotek itd.

Wnioski z przeprowadzonego audytu

Wszystkie analizy przeprowadzane są starannie i rzetelnie z zastosowaniem opracowanych procedur, które pozwalają dotrzeć do wszystkich kluczowych informacji. Wyniki audytu poszerzone o wnioski prezentowane są w postaci specjalnie przygotowanego raportu. Treści przedstawione są w sposób skrupulatny, kompletny i zrozumiały sposób, więc zapewniają przejrzystość. Są niezwykle pomocne w podejmowaniu ważnych dla przedmiotu audytu decyzji. Pozwalają na zminimalizowanie ryzyka np. przy transakcjach kapitałowych.