Usługi prawne – zakres obsługi prawnej

Kancelaria Radców Prawnych Chrapkiewicz, Gworek, Hejosz Sp. p. świadczy rozbudowane usługi prawne dotyczące m.in. wydawania opinii prawnych, zastępstwa procesowego czy udziału w negocjacjach. W związku z dziedzinami prawa stanowiącymi naszą specjalizację, oferujemy pomoc przede wszystkim podmiotom gospodarczym – spółkom i przedsiębiorcom – zarówno w formie stałej obsługi, jak i konsultacji dotyczących określonych zagadnień.

Zakres oferowanych usług prawnych

 

Główne dziedziny, w których się specjalizujemy to:

 

PRAWO HANDLOWE, W TYM FUZJE I PRZEJĘCIA

 • obsługa procesów tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji spółek,
 • opracowywanie tekstów statutów, regulaminów,
 • obsługa prawna organów spółek,
 • przygotowywanie dokumentów, celem zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego zdarzeń podlegających wpisowi oraz reprezentacja Klientów w tym zakresie,
 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego.

PRAWO CYWILNE

 • przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód,
 • opiniowanie umów, mając na względzie interes Klienta,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie prawnych zabezpieczeń należności,
 • udział w mediacjach,
 • przygotowywanie pism procesowych w toku spraw sądowych,
 • reprezentowanie stron w sporach cywilnych przed sądami wszystkich instancji,
 • sporządzanie opinii prawnych.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

 • przygotowywanie przesądowych wezwań do zapłaty,
 • prowadzenie postępowań sądowych, obejmujących wniesienie pozwu oraz uzyskanie tytułu wykonawczego,
 • przygotowywanie wniosków egzekucyjnych,
 • prowadzenie i nadzór postępowań egzekucyjnych, zmierzających do wyegzekwowania należności.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • rejestracja znaków towarowych, wynalazków , wzorów przemysłowych i użytkowych,
 • prowadzenie postępowań w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz postępowań sądowych dotyczących własności przemysłowej,
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego,
 • opiniowanie umów pod kątem ich zgodności z prawem własności przemysłowej i prawem autorskim.

PRAWO PRACY

 • opiniowanie dokumentów w zakresie prawidłowości nawiązania, rozwiązania oraz zmiany stosunku pracy,
 • przygotowywanie umów z zakresu prawa pracy,
 • reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie spraw sądowych w zakresie roszczeń, wynikających ze stosunku pracy,
 • opiniowanie oraz przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE

 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub układowej,
 • przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz dalszych pism w toku postępowania,
 • reprezentowanie i nadzór w postępowaniu upadłościowym.

Nasze usługi obejmują pomoc prawną udzielaną w czasie bezpośrednich spotkań w siedzibie Kancelarii lub u Klienta. Wspólnicy (Wiesław Chrapkiewicz, Urszula Gworek, Mirosław Hejosz) oraz pracownicy Kancelarii są do Państwa dyspozycji w naszej siedzibie w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 153. Udzielamy również porad telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.