Pomoc radcy prawnego w zakresie własności przemysłowej

Własność przemysłową stanowią wzory użytkowe, towarowe i przemysłowe, wynalazki, oznaczenia geograficzne i topograficzne układów scalonych. Prawo własności przemysłowej podlega szczególnej ochronie. Zapewnia ono osobie uprawnionej możliwość podejmowania decyzji w zakresie korzystania z jej dóbr intelektualnych. Osoba ta może wydawać pozwolenia lub zakazy wobec innych podmiotów, które chciałyby tę własność wykorzystać, np. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Prawo własności przemysłowej nieustannie ewoluuje, a najlepszy tego przykład stanowi reforma z 2015 r., dotycząca europejskiego systemu znaków towarowych. Aby zorientować się we wszelkich zawiłościach prawa własności i patentów, warto korzystać z pomocy radcy prawnego.

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą audytu prawnego spółek handlowych.

Przygotowujemy opinie prawne

W naszej kancelarii prawnej wiemy, jaką wartość stanowi własność przemysłowa. Świadczone przez nas usługi obejmują wydawanie opinii prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego. Ponadto opiniujemy umowy pod kątem ich zgodności z prawem własności przemysłowej i prawem autorskim. Służymy pomocą przy opracowaniu wniosków o udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe, udzielenie patentu na wynalazki, prawa z rejestracji na wzory przemysłowe zarówno w Polsce, jak i w każdym innym państwie. Prowadzimy postępowania w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP i inne postępowania sądowe związane z własnością przemysłową.