Radca prawny Bielsko-Biała – pomoc w zakresie własności przemysłowej

Własność przemysłową stanowią wzory użytkowe, znaki towarowe i przemysłowe, wynalazki, patenty, oznaczenia geograficzne i topograficzne układów scalonych. Prawo własności przemysłowej podlega szczególnej ochronie. Zapewnia ono osobie uprawnionej możliwość podejmowania decyzji w zakresie korzystania z jej dóbr intelektualnych. Osoba ta może wydawać pozwolenia lub zakazy wobec innych podmiotów, które chciałyby tę własność wykorzystać, np. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Prawo własności przemysłowej nieustannie ewoluuje, a najlepszy tego przykład stanowi reforma z 2015 r., dotycząca europejskiego systemu znaków towarowych. W celu zorientowania się we wszelkich zawiłościach prawa własności i patentów warto korzystać z pomocy radcy prawnego, który zajmuje się między innymi obsługą prawną firm.

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą audytu prawnego spółek handlowych.

Przygotowujemy opinie prawne

W naszej kancelarii prawnej wiemy, jaką wartość stanowi własność przemysłowa. Świadczone przez nas usługi obejmują wydawanie opinii prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego. Ponadto opiniujemy umowy pod kątem ich zgodności z prawem własności przemysłowej i prawem autorskim. Służymy pomocą przy opracowaniu wniosków o udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe, udzielenie patentu na wynalazki, prawa z rejestracji na wzory przemysłowe zarówno w Polsce, jak i w każdym innym państwie. Prowadzimy postępowania w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP i inne postępowania sądowe związane z własnością przemysłową.

Doradztwo w zakresie znaków towarowych w Bielsku-Białej

Zajmujemy się sprawami obejmującymi znaki towarowe i doradztwo w ich zakresie. Ten ważny identyfikujący danego przedsiębiorcę symbol ma za zadanie zapewniać odpowiednią promocję. W związku z tym niezwykle ważne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony prawnej tego typu oznaczeń. W ramach działań związanych z zabezpieczaniem własności przemysłowej, a w tym znaków towarowych podejmujemy się prowadzenia:

  • spraw o ochronę praw autorskich i dóbr osobistych,
  • postępowań spornych o unieważnienie czy wygaszenie prawa wyłącznego,
  • spraw związanych z naruszeniami patentów, znaków towarowych i praw do wzorów przemysłowych,
  • postępowań dotyczących ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Zastrzeżony znak towarowy to ważny element w procesie budowania zaufania między przedsiębiorcą a Klientem, a oprócz tego wizerunku firmy. W związku z tym niekiedy zachodzi potrzeba skorzystania z obsługi prawnej w zakresie ochrony własności intelektualnej, aby dobra osobiste czy prawa autorskie były właściwie zabezpieczone. Na co dzień podejmujemy się tego typu zadań, gwarantując Państwu rzetelną oraz skrupulatną ocenę problemu, a oprócz tego należyte wsparcie w kwestii egzekwowania należnych praw.
Podejmujemy się rozwiązywania spraw spornych dotyczące wykorzystywania wzorów czy znaków łudząco podobnych do tych już zarejestrowanych. Co więcej, wiemy, jakie kroki podjąć w razie nielegalnego użytkowania patentów czy innych własności przemysłowych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów zagadnienia.