Sty 9 20

Jakie informacje należy zgłaszać do KRS?

csgroup_seo
krs

Kancelarie to niezwykle ważne instytucje, których przedstawiciele stoją na straży sprawiedliwości i praworządności. Świadczenie usług prawnych w postaci porady lub konsultacji należy do głównych obowiązków radców, którzy nierzadko występują także jako obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych. Z tego typu oferty korzystają zarówno firmy oraz instytucje, jak i osoby prywatne. (więcej…)

Paź 23 19

Roszczenia związane ze stosunkiem pracy. Co do nich zaliczamy?

csgroup_seo
Kodeksu Pracy

Stosunek pracy to umowa (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Określa ona warunki i rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Tymczasem pracodawca zobligowany jest do wypłaty pracownikowi stosownego wynagrodzenia. Jednocześnie większość kwestii związanych ze specyfiką stosunku pracy regulowana jest przez Kodeks pracy. W sytuacji, gdy pracownik zostanie potraktowany przez pracodawcę w sposób naruszający przepisy Kodeksu pracy, może dochodzić swoich praw w sądzie.

Czego dotyczą roszczenia ze stosunkiem pracy?

Jak już zostało wspomniane, roszczenia ze stosunkiem pracy dotyczą łamania przepisów zawartych w Kodeksie pracy, który jasno określa obowiązki pracodawcy względem pracownika (i odwrotnie). Co warte podkreślenia, roszczenia może mieć zarówno pracodawca, jak i pracownik. Tak naprawdę obie strony mogą zwrócić się do sądu o odszkodowanie, chociaż najczęściej to właśnie pracownicy występują w roli poszkodowanego.

Roszczenia ze stosunkiem pracy związane są najczęściej z problemami z wypłatą wynagrodzenia, niezachowaniem okresu wypowiedzenia przy zerwaniu umowy, nieprzestrzeganie warunków określonych w umowie. Pracodawca z kolei może wystąpić do sądu w przypadku wyrządzenia szkody przez pracownika, wynikającej z niewykonywania obowiązków lub naruszenia zakazu konkurencji.

Roszczenia ze stosunkiem pracy – najczęściej występujące sprawy

Roszczenie ze stosunku pracy wiąże się z łamaniem przepisów prawa pracy, ale najczęściej również warunków zawartych w umowie o pracy lub w przepisach prawa pracy obowiązujących wewnątrz danego przedsiębiorstwa.

Do najczęściej występujących spraw tego rodzaju, z jakimi zgłaszają się klienci do naszej kancelarii prawnej, zaliczamy:

  • roszczenia dotyczące wynagrodzenia za pracę, odprawę lub premię,
  • problemy z uzyskaniem należnych ekwiwalentów pieniężnych,
  • roszczenia dotyczące przywrócenia do pracy lub/i odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.
  • roszczenia dotyczące wydania lub sprostowania świadectwa pracy,
  • roszczenia dotyczące kwestii należnych dni urlopowych.

 

 

Cze 14 19

Proces dochodzenia roszczeń krok po kroku (cz. I)

csgroup_seo
Proces dochodzenia roszczeń

Dochodzenie roszczeń to inaczej żądanie od innej osoby konkretnego zachowania w przypadku, gdy nie dotrzymała ona ustalonych wcześniej zobowiązań całkowicie lub/i terminowo. Osoba lub firma, której roszczenie przysługuje, określana jest mianem wierzyciela, a podmiot niespełniający obowiązku regulacji roszczenia to dłużnik. (więcej…)

Maj 1 19

Proces dochodzenia roszczeń krok po kroku (cz. II)

csgroup_seo
Sąd - roszczenia - obraz

Proces dochodzenia roszczeń krok po kroku (cz. II)

 

Dochodzenie roszczeń finansowych na drodze polubownej jest najlepszym, najszybszym i jednocześnie najmniej kosztownym sposobem na odzyskanie pieniędzy. Nie zawsze jednak obie strony mogą dojść do porozumienia, a dłużnik – pomimo ponagleń i ostrzegania o konsekwencjach – nie wywiązuje się z zobowiązania. W takiej sytuacji wierzyciel może sięgnąć po bardziej drastyczne środki, do których zalicza się windykacja sądowa.

(więcej…)

Sty 17 19

Jak przebiega postępowanie upadłościowe?

csgroup_seo
postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe to dość skomplikowany proces, który – wbrew pozorom – nie ogranicza się wyłącznie do złożenia wniosku o upadłość i rozprawy, która skutkuje umorzeniem wszystkich zobowiązań wskazanych we wniosku o upadłość. Cały proces upadłościowy składa się z kilku etapów i często wiąże się z koniecznością czasochłonnego oczekiwania na ostateczną decyzję sądu. Przedsiębiorstwa, które z różnorodnych przyczyn zmuszone są do wszczęcia postępowania upadłościowego, zwykle korzystają z profesjonalnych usług radców prawnych. (więcej…)

Lis 20 18

Ocena kondycji firmy, czyli due diligence

csgroup_seo
Usługi prawne

Procedura due diligence polega na kompleksowym badaniu kondycji firmy. Pozwala na przedstawienie całościowego obrazu przedsiębiorstwa i oceny jego potencjału rynkowego. Najczęściej tego rodzaju czynności kontrolne wdrażane są przez inwestorów zewnętrznych, którzy zainteresowani są kupnem danej firmy. Badania z zakresu due diligence przeprowadzane są przez specjalistyczne firmy, w tym Kancelaria Radców Prawnych Chrapkiewicz, Gworek, Hejosz Sp. p. z Bielska-Białej, która świadczy usługi prawne i przeprowadza kompleksowe analizy stanu przedsiębiorstw. (więcej…)

Wrz 12 18

Czym jest prawo własności intelektualnej i dlaczego warto je znać (część I)?

csgroup_seo
Kancelaria prawna

Współcześnie prawo własności intelektualnej odgrywa bardzo ważną rolę, szczególnie dla przedsiębiorstw, których rozwój w dużej mierze zależy od innowacyjności i wdrażaniu unikalnych rozwiązań. Własność intelektualna, chociaż nie ma materialnej postaci, również chroniona jest prawem, a dotyczy szeregu rozwiązań, koncepcji, idei, które powstały w wyniku intelektualnego procesu. (więcej…)

Wrz 3 18

Czym jest prawo własności intelektualnej i dlaczego warto je znać (część II)?

csgroup_seo
Prawo własności intelektualnej

Kontynuujemy nasze rozważania dotyczące specyfiki własności intelektualnej oraz praktycznego zastosowania norm prawnych związanych z tym szerokim zagadnieniem. Skupiamy się przede wszystkim na praktycznym zastosowaniu prawa własności intelektualnej, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. (więcej…)

Kwi 1 18

W czym może ci pomóc radca prawny?

csgroup_seo
paragraf

Radca prawny służy pomocą w wielu dziedzinach życia. Zajmuje się prawem cywilnym, prawem pracy, prawem gospodarczym oraz prawem handlowym. To prawnik, który świadczy pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym czy jednostkom organizacyjnym.

Do obowiązków radcy prawnego należy m.in. udzielanie porad prawnych, przygotowywanie opinii prawnych czy występowanie przed sądami i urzędami np. w sprawach administracyjnych, cywilnych, gospodarczych czy pracowniczych.

Komu może pomóc radca prawny?

Radca prawny udziela fachowych porad zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom. Może pomóc przedsiębiorstwom w sprawnym i łatwym funkcjonowaniu na rynku. To specjalista posiadający szeroką wiedzę prawną i administracyjną, dlatego też może pomóc konstruować umowy, a nawet wesprzeć w staraniach o różnego rodzaju dofinansowania. Zaufany radca prawny doradzi i wskaże odpowiednie działania w przypadku trudnych i czasochłonnych spraw wymagających biegłej znajomości prawa. Warto korzystać z usług i porad radców prawnych, szczególnie w przypadku kwestii, które wymagają odpowiedniego doświadczenia czy umiejętności.

Kto może być radcą prawnym?

Droga do radcostwa jest dość długa i trudna. Radcy prawni to doświadczeni i umiejętni specjaliści, którzy do zawodu przygotowują się przez wiele lat. Aby uzyskać uprawnienia radcy prawnego najpierw, należy zdobyć tytuł magistra prawa, a następnie odbyć aplikację radcowską. Aplikacja trwa aż trzy lata i kończy się bardzo trudnym egzaminem. To dopiero połowa drogi do pracy w zawodzie. Radca prawny, aby móc pracować w zawodzie, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz móc w pełni korzystać z praw publicznych. Ponadto powinien on być osobą o nieskazitelnym charakterze i godną zaufania.

Radca prawny może pracować w różnego rodzaju firmach, gdzie specjalizuje się w udzielaniu porad prawnych. Przedsiębiorstwa mogą nawiązać współpracę również z kancelariami udzielającymi kompleksowego wsparcia podmiotom gospodarczym. Zaufana kancelaria radcy prawnego może skutecznie wesprzeć działanie przedsiębiorstwa i pomoc w różnorodnych sytuacjach kryzysowych, wymagających pomocy prawnej.

Sty 1 18

Stała współpraca firmy z prawnikiem — dlaczego warto?

csgroup_seo
uścisk dłoni

Obecnie coraz więcej firm, nawet małych, korzysta z usług prawnika. Adwokaci czy radcy prawni nie są wyłącznie osobami, które przychodzą z pomocą w sytuacjach kryzysowych. Coraz częściej na stałe współpracują one z przedsiębiorstwami, zapewniając bieżące wsparcie przy prowadzeniu działalności. Profesjonalne doradztwo prawne ma na celu wspieranie interesu klienta w różnorodnych sytuacjach, w tym np. przy zawieraniu umów z nowymi klientami czy partnerami biznesowymi. Dobry prawnik pomaga również w dopełnianiu szeregu spoczywających na przedsiębiorcy obowiązków przewidzianych przez przepisy prawne.

Pomyślna współpraca firmy z dobrym prawnikiem

Współcześnie z prawnikami współpracują już nie tylko duże podmioty gospodarcze, ale również średnie i małe firmy. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na specyfikę przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, które mogą być bardzo zawiłe i skomplikowane dla laika. Liczne rozbieżności interpretacyjne tych przepisów i częste zmiany mogą prowadzić do wielu nieporozumień, dlatego też pomoc specjalisty może okazać się nieoceniona. Dzięki współpracy z doświadczonym prawnikiem przedsiębiorca może uniknąć ewentualnych negatywnych następstw nieprawidłowego zrozumienia obowiązujących regulacji lub nawet braku wiedzy na ich temat.

W jakich kwestiach może pomóc prawnik?

Zakres pomocy prawnej udzielanej dla firm może być bardzo szeroki i dotyczyć różnego rodzaju spraw. Prawnicy lub radcy prawni wspierają firmy w następujących kwestiach m.in.:

  • przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych z kontrahentami lub partnerami biznesowymi, aby ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i dopasowana do specyfiki prowadzonej działalności;
  • windykacja należności
  • zastępstwo procesowe przed sądami
  • reprezentacja przedsiębiorcy przed organami administracji publicznej
  • doradztwo w zakresie formy prowadzonej działalności gospodarczej i pomoc przy ewentualnych przekształceniach przedsiębiorstwa

Warto pamiętać również, że prawnik sprawuje pieczę nad wypełnianiem przez przedsiębiorstwo szeregu obowiązków prawnych, administracyjnych i podatkowych.