Lip 14 21

Mobbing trudno udowodnić

csgroup_seo
mobbing

Wszelkie zachowania oraz działania wymierzone w pracownika, mające na celu jego zastraszenie, poniżenie, nękanie, a także wyizolowanie go od innych osób, rzutujące przy tym na niską samoocenę przydatności pracowniczej określane są mobbingiem. Choć niewłaściwe zachowania ze strony pracodawcy lub innej osoby, której jej się podlega, są karalne, to niestety ciężko je przed sądem udowodnić. Dlaczego ma to miejsce? (więcej…)

Cze 2 21

Fuzja lub sprzedaż przedsiębiorstwa. Kwestie prawne

csgroup_seo
motek sedziowski

Planując sprzedaż albo fuzję przedsiębiorstwa należy się do tego odpowiednio przygotować. Mowa tutaj przede wszystkim o analizie ryzyka i przemyślanym zaplanowaniu podejmowanych działań. Istotne są nie tylko kwestie biznesowe, czyli obiektywna wycena przedsiębiorstwa. Należy również pamiętać o kwestiach prawnych, których trzeba przestrzegać podczas sprzedaży albo fuzji przedsiębiorstwa. Jak to wygląda i czy pomoc prawnika jest niezbędna? (więcej…)

Cze 1 21

Czym jest znak towarowy i jak go chronić?

csgroup_seo
znak towarowy

Znaczenie marki na rynku, bez względu na rodzaj branży, odgrywa kluczową rolę w szeroko pojętym marketingu. Dlatego też wiele firm kładzie ogromny nacisk i wykłada niemałe pieniądze na jej rozwój, budowanie renomy i rozpoznawalność znaku towarowego firmy. Celem większości przedsiębiorstw jest stworzenie sytuacji, w której marka sama w sobie budzi wśród Klientów ogromne zaufanie i jest niejako gwarantem jakości. Wówczas Klient automatycznie sięgnie po produkt ze znanym logo, niż po ten mało popularnej marki, nawet wówczas, gdy cena pierwszego jest wyższa. Czym zatem konkretnie jest znak towarowy i w jaki sposób go chronić? (więcej…)

Gru 14 20

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kto, gdzie i kiedy musi go utworzyć?

csgroup_seo
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią środki finansowe gromadzone przez pracodawcę w celu udzielania wsparcia socjalnego osobom do tego uprawnionym. Środki finansowe przeznaczone na Fundusz Socjalny muszą się znajdować na osobnym rachunku bankowym, a pochodzą z odpisów podstawowych i zwiększeń dokonywanych przez pracodawcę. Więcej o Funduszu Socjalnym w dalszej części wpisu. Zapraszamy do zapoznania się z nim. (więcej…)

Paź 1 20

Jak przygotować przedsądowe wezwanie do zapłaty?

csgroup_seo
Wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to rodzaj pisma windykacyjnego; wykorzystywane jest ono przez przedsiębiorców w sytuacji, gdy zawiodły wszystkie próby polubownego odzyskania długu.

Co należy wiedzieć o przedsądowym wezwaniu do zapłaty

Obowiązek wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty wynika z Kodeksu Postępowania Cywilnego, a ściśle rzecz ujmując – jego nowelizacji wdrożonej w styczniu 2016 r. Jeżeli mimo jego otrzymania dłużnik nie uiści należnej kwoty, wierzyciel ma prawo wstąpić na drogę sądową. Pamiętajmy jednak, że przed złożeniem wezwania należy podjąć próbę polubownego rozstrzygnięcia sprawy.

Termin spłaty długu obejmuje dwa tygodnie od dnia dostarczenia dokumentu. Jeżeli chodzi o czas wystawienia samego wezwania, nie jest on w żaden sposób determinowany przepisami prawa. Warto jednak zająć się tą kwestią jak najszybciej – im dłużej będziemy ją odkładać, tym mniej prawdopodobne będzie odzyskanie należności.

Jeżeli nie jesteśmy pewni, jak postąpić w danej sytuacji, warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w przygotowywaniu przedsądowych wezwań do zapłaty. Nie tylko pomoże nam on w sformułowaniu treści dokumentu, lecz także udzieli kompleksowego i fachowego doradztwa. W razie potrzeby poprowadzi również postępowanie sądowe.

Nie ma konkretnego wzoru dla przedsądowego wezwania do zapłaty. Istnieje jednak szereg informacji, które należy w nim zawrzeć. Są to:

 • data oraz miejsce jego sporządzenia;
 • dane osobowe dłużnika;
 • dane osobowe wierzyciela;
 • stosunek prawny będący podstawą długu i potwierdzający zobowiązanie dłużnika wobec wierzyciela – np. faktura lub umowa o dzieło;
 • kwota długu razem z odsetkami;
 • termin spłaty długu;
 • numer rachunku bankowego, na który należy przesłać należność;
 • konsekwencje niewywiązania się z obowiązku zapłaty; zazwyczaj wymienia się tu skierowanie przez wierzyciela sprawy do sądu i obciążenie dłużnika kosztami procesu – w tym ewentualnymi kosztami egzekucyjnymi. Opis ten może również informować o wstrzymaniu świadczonych wobec wierzyciela usług lub dostarczania towaru. Może się tu również znaleźć ostrzeżenie o sprzedaży długu na giełdzie długów i opublikowaniu danych dłużnika w BIG lub KRD;
 • podpis wystawiającego.

 

Prawo do przedłożenia przedsądowego wezwania do zapłaty mamy w sytuacji, gdy nasz dłużnik zalega z uiszczeniem należności. Choć prawo nie określa jednoznacznie, jak wiele wezwań możemy wystawić przed skierowaniem sprawy do sądu, nie warto decydować się na więcej niż dwa. Zwlekanie może znacznie zmniejszyć nasze szanse na odzyskanie długu.

Sie 3 20

Co powinien zawierać regulamin pracy?

csgroup_seo
Regulamin pracy

Regulamin pracy powinien zostać ustalony przez pracodawcę w porozumieniu z organizacją związkową zakładu. Dowiedz się, jak powinien wyglądać i co należy w nim umieścić.

(więcej…)

Cze 1 20

Opiniowanie umów w prawie cywilnym. Jak chronić swoje interesy?

csgroup_seo
Prawo cywil

Umowa to dokument w pełni wiążący. Dlatego przed jej podpisaniem powinniśmy wziąć pod uwagę wszelkie ewentualne skutki zawartych w niej zapisów – a w razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć porady specjalisty. (więcej…)

Kwi 2 20

Rejestracja znaku towarowego. Etapy postępowania

csgroup_seo
rejestracja znaku

Chcesz zastrzec znak towarowy? Musisz go najpierw zarejestrować w Urzędzie Patentowym, przechodząc kolejne etapy złożonej procedury. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z profesjonalnego wsparcia naszej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w dziedzinie prawa własności przemysłowej. W tym artykule przedstawiamy krok po kroku, jak przebiega proces rejestracji znaku towarowego.

Procedura rejestracji znaku towarowego w 7 krokach

 1. Sprawdź, czy nie istnieją znaki towarowe podobne do twojego. Warto to zrobić, zanim jeszcze złożysz wniosek do Urzędu Patentowego. Porównując swój projekt z innymi, przekonasz się, czy w systemach nie istnieją już podobne znaki towarowe. W ten sposób przekonasz się, czy masz w ogóle szansę na zarejestrowanie. Możesz to zrobić, korzystając z bazy znaków krajowych, bazy znaków Unii Europejskiej lub bazy znaków międzynarodowych. We wszystkich tych systemach znajdują się znaki, które ze względu na zbyt duże podobieństwo mogą być przeszkodą w udzieleniu ci prawa ochronnego. Pamiętaj, że jeśli twój znak będzie identyczny lub nawet podobny do już zarejestrowanego, twoje zgłoszenie zostanie odrzucone. Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego pozwoli ci więc uniknąć niepotrzebnych komplikacji prawnych i związanych z tym opłat.
 2. Wybierz odpowiednią klasę towarów lub usług, dla których chcesz zastrzec swój znak. To bardzo ważna kwestia, którą będzie trzeba uwzględnić we wniosku. Jest to konieczne, ponieważ unikalny znak towarowy nie jest przyznawany dla wszystkich istniejących towarów i usług, a jedynie dla tych, które zostaną wskazane we wniosku. Możesz wybrać spośród 34 klas towarów i 11 klas usług.
 3. Wypełnij formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Można go odebrać w biurze Urzędu Patentowego lub pobrać ze strony internetowej tej instytucji. W podaniu należy uwzględnić m.in. oznaczenie zgłaszającego, zgłaszany znak oraz klasę towarów lub usług, dla których znak towarowy ma być zastrzeżony (o czym wspominaliśmy w poprzednim punkcie).
 4. Wnieść stosowną opłatę za zgłoszenie. Jednorazową wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Patentowego. Wstępna kwota obejmuje ochronę znaku w jednej do trzech klas towarów lub usług. Za każdą kolejną klasę pobierana jest dodatkowa opłata. Cennik opłat możesz sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Patentowego.
 5. Twoje zgłoszenie zostanie zbadane pod względem formalnoprawnym. Zostanie sprawdzone, czy wniosek jest uzupełniony poprawnie i czy została wniesiona stosowna opłata za zgłoszenie. Informacje o znaku towarowym wraz z wszystkimi niezbędnymi danymi na jego temat zostaną ujawnione w zewnętrznej bazie znaków towarowych Urzędu Patentowego nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 6. Urząd Patentowy sprawdzi, czy nie istnieją przesłanki ku odmowie udzielenia prawa ochronnego dla zgłoszonego przez ciebie znaku towarowego.
 7. Uzyskasz decyzję odnoszącą się do twojego zgłoszenia. Jeśli Urząd Patentowy stwierdzi, że istnieją przesłanki, by nie udzielić prawa ochronnego dla zgłoszonego przez ciebie znaku towarowego, uzyskasz decyzję odmowną. Jeżeli jednak nie będzie żadnego sprzeciwu, informacja o dokonanym zgłoszeniu znaku towarowego zostanie opublikowana w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.

O czym jeszcze musisz pamiętać?

Musisz pamiętać, że po publikacji informacji o zgłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego RP przez okres 3 miesięcy osoby trzecie będą mogły wnieść swój sprzeciw wobec twojego znaku towarowego.

 

 

 

Mar 26 20

Umowa przedwstępna w polskim systemie prawnym

csgroup_seo
podpisywanie dokumentów

Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony umowy zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy. Umowa, która zgodnie z umową przedwstępną powinna zostać zawarta w przyszłości, jest nazywana umową przyrzeczoną lub umową definitywną. Umowa przedwstępna została uregulowana w artykułach 389 – 390 Kodeksu cywilnego, które zawierają m.in. postanowienia dotyczące treści umowy przedwstępnej, terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, a także skutków niewypełnienia przez stronę zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej. (więcej…)

Mar 2 20

Różnice między fuzją a przejęciem

csgroup_seo
Różnice między

Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce wymuszają na firmach elastyczne dopasowywanie się do wciąż zmieniającej się sytuacji. Jednym ze sposobów rozwoju i ekspansji na nowe rynki jest przejmowanie innych firm w celu pozyskania ich klientów, zdobycia wykorzystywanych przez nie technologii czy korzystanie z osiągniętej przez nie dobrej pozycji rynkowej w kolejnych obszarach. Sposobem na powiększanie zasięgu i rozmiarów prowadzonej działalności jest również łączenie się z podmiotami konkurencyjnymi, co pozwala na skorzystanie z efektu synergii, obniżenie kosztów, poprawę zyskowności i zdobycie większego udziału w rynku. Oba te rodzaje działań, zarówno fuzje, jak i przejęcia poza swoim wymiarem gospodarczym powodują również określone skutki prawne. Choć cele biznesowe związane z umocnieniem firmy dokonującej przejęcia czy łączącej się z innym przedsiębiorstwem mogą być zbliżone, to mechanizm działania i konsekwencje prawne będą zupełnie inne.

Przejęcia share deal i assets deal

Przejęcie innego przedsiębiorstwa w świetle obowiązującego w polskiej rzeczywistości gospodarczej prawa łączy się z nabyciem takiej ilości jego akcji lub udziałów, która umożliwia zdobycie wystarczającej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w przypadku spółki akcyjnej lub na zgromadzeniu wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozwala to na uzyskanie możliwości kształtowania prowadzonej przez przejętą firmę działalności przez obsadzenie stanowisk w zarządzie oraz powołanie członków rady nadzorczej albo komisji rewizyjnej. Przejęcie tego typu to tzw. share deal.

Inną możliwością jest nabycie przedsiębiorstwa, czyli tzw. assets deal. W takim przypadku przejmująca spółka kupuje aktywa należące do przejmowanego przedsiębiorstwa, pozostają przy nim natomiast jego pasywa. W przejęciach związanych z nabyciem przedsiębiorstwa albo jego konkretnej części, np. oddziału na kupującego przechodzą jedynie te prawa i obowiązki, które łączą się z majątkiem będącym przedmiotem zawieranej umowy.

Nabywca przedsiębiorstwa przejmujący je w ramach umowy typu assets deal jest odpowiedzialny za zobowiązania na nim ciążące tak samo, jak na zbywającym, jednak ten pierwszy jest nimi obciążony wyłącznie do wysokości przejętych aktywów.

Przy przejęciu przez zakup przedsiębiorstwa obciążenia związane z pracownikami przejmowanej firmy przechodzą na podmiot przejmujący, chyba że przedmiotem umowy jest wydzielona część firmy. W takim przypadku odpowiedzialność podmiotu przejmującego i zbywającego przedsiębiorstwo jest solidarna.

Fuzje przedsiębiorstw

W przypadku fuzji dochodzi do sytuacji, w której spółka kapitałowa włącza w swoją strukturę organizacyjną inną spółkę, co wiąże się z zakończeniem jej bytu prawnego. W takiej sytuacji akcjonariusze lub udziałowcy wchłanianej spółki mogą otrzymać udziały lub akcje spółki, która dokonuje fuzji. Procedura może też zostać przeprowadzona w inny sposób – wówczas z obu podmiotów powstaje nowa spółka kapitałowa, a dokonujące fuzji firmy kończą swoje istnienie.

Warunkiem przeprowadzenia fuzji jest, by firmy, które jej dokonują, funkcjonowały w formie spółki kapitałowej lub osobowej, jednak podmiotem, który pozostanie po przeprowadzeniu całej procedury, będzie spółka kapitałowa. Podmiot pozostający w wyniku fuzji wstępuje we wszystkie prawa spółki wchłanianej lub obu spółek łączących się, zostając ich następcą prawnym.

Dotyczy to również spraw związanych z pracownikami zatrudnionymi w biorących udział w fuzji firmach. Z chwilą przeprowadzenia procedury stają się oni zatrudnionymi na dotychczasowych warunkach pracownikami nowo powstałej spółki lub spółki, która wchłonęła inne przedsiębiorstwo.

Wybrane ograniczenia fuzji i przejęć

Prowadzenie fuzji i przejęć ma swoje ograniczenia. Wiążą się one m.in. z przepisami dotyczącymi koncentracjiregulacjami związanymi z cudzoziemcami oraz zapisami odnoszącymi się do ziemi rolnej. Zgodnie z nimi w przypadku podmiotów, które mają lub mogą uzyskać w wyniku fuzji albo przejęcia pozycję dominującą muszą zwrócić się o zgodę do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obowiązek ten dotyczy jednak jedynie podmiotów, które w poprzednim roku obrotowym przekroczyły obrót 50 mln euro, w przypadku działania wyłącznie na rynku krajowym lub 1 mld euro przy działaniu na rynku międzynarodowym.

W myśl obowiązujących przepisów w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa posiadającego grunty rolne lub akcji albo udziałów w firmie będącej właścicielem gruntów rolnych jest możliwe wyłącznie po tym, jak z prawa pierwokupu zrezygnuje Agencja Nieruchomości Rolnych. Nie dotyczy to jedynie nieruchomości rolnych o powierzchni poniżej 0,3 hektara ani spółek znajdujących się w publicznym obrocie.

Ograniczenia dotyczące cudzoziemców wynikają z przepisów wyłączających możliwość nabycia przez cudzoziemca nieruchomości położonej na terenie Polski bez zgody MSWIA. Przepis ten nie dotyczy firm i obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu oraz Szwajcarii. Przepisy dotyczące cudzoziemców nie odnoszą się również do spółek znajdujących się w publicznym obrocie oraz nieruchomości nieprzekraczających 0,4 ha.