Jakie akty są najważniejsze w prawie handlowym? Wskazówki

koncepcja prawa handlowego

Prawo handlowe to zbiór przepisów regulujących działalność gospodarczą, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W Polsce istnieje kilka kluczowych aktów prawnych, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Warto zatem poznać te dokumenty, aby móc skorzystać z profesjonalnej obsługi prawnej spółek.

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych (KSH) to główny akt prawny regulujący prawo handlowe w Polsce. KSH określa zasady tworzenia, funkcjonowania, przekształcania i likwidacji spółek handlowych, takich jak spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne czy z ograniczoną odpowiedzialnością. Reguluje także kwestie związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorców oraz obowiązki sprawozdawcze. Ponadto KSH wprowadza różne sankcje za naruszenie przepisów prawa handlowego, co ma na celu ochronę uczciwej konkurencji na rynku.

Nasza kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną spółek w Bielsku-Białej, uwzględniając przy tym wszelkie aspekty prawa handlowego. Dlatego zachęcamy do współpracy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej to kolejny ważny akt prawny dotyczący prawa handlowego. Określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz warunki, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, aby móc legalnie prowadzić biznes. Ustawa wprowadza również instytucję Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która służy rejestracji i ewidencji przedsiębiorców.

Ustawa Prawo zamówień publicznych

Jednym z istotnych aktów prawnych dla przedsiębiorców jest także ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp), która reguluje kwestie związane z udzielaniem zamówień przez podmioty publiczne. Ustawa określa zasady postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, takie jak ogłaszanie przetargów, składanie ofert czy zawieranie umów. Pzp wprowadza także obowiązek stosowania przez zamawiających kryteriów wyboru ofert, takich jak cena, termin wykonania czy doświadczenie wykonawcy. Ustawa ma na celu zapewnienie uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców oraz ochronę interesów finansowych państwa.