Blog

Różnice między

Różnice między fuzją a przejęciem

Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce wymuszają na firmach elastyczne dopasowywanie się do wciąż zmieniającej się sytuacji. Jednym ze sposobów rozwoju i ekspansji na nowe rynki jest przejmowanie innych firm w celu pozyskania ich klientów, zdobycia wykorzystywanych przez nie technologii czy korzystanie z osiągniętej przez nie dobrej pozycji rynkowej w kolejnych obszarach. Sposobem na powiększanie zasięgu […]

ugodę pozasądową

Jak zawrzeć ugodę pozasądową?

Toczenie sporów sądowych nie zawsze jest najbardziej efektywną metodą działania. Przygotowanie i złożenie pozwu oraz uczestnictwo w rozprawach i ewentualna droga odwoławcza wiążą się z koniecznością ponoszenia określonych kosztów, związanych zarówno z opłatami sądowymi, jak i obsługą prawną. Poważnym problemem może być również przewlekłość postępowania. Nierzadko wygranie sprawy wymaga przedstawiania licznych opinii biegłych, których przygotowanie może […]

krs

Jakie informacje należy zgłaszać do KRS?

Kancelarie to niezwykle ważne instytucje, których przedstawiciele stoją na straży sprawiedliwości i praworządności. Świadczenie usług prawnych w postaci porady lub konsultacji należy do głównych obowiązków radców, którzy nierzadko występują także jako obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych. Z tego typu oferty korzystają zarówno firmy oraz instytucje, jak i osoby prywatne.

Kodeksu Pracy

Roszczenia związane ze stosunkiem pracy. Co do nich zaliczamy?

Stosunek pracy to umowa (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Określa ona warunki i rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Tymczasem pracodawca zobligowany jest do wypłaty pracownikowi stosownego wynagrodzenia. Jednocześnie większość kwestii związanych ze specyfiką stosunku pracy regulowana jest przez Kodeks pracy. W sytuacji, gdy […]

Proces dochodzenia roszczeń

Proces dochodzenia roszczeń krok po kroku (cz. I)

Dochodzenie roszczeń to inaczej żądanie od innej osoby konkretnego zachowania w przypadku, gdy nie dotrzymała ona ustalonych wcześniej zobowiązań całkowicie lub/i terminowo. Osoba lub firma, której roszczenie przysługuje, określana jest mianem wierzyciela, a podmiot niespełniający obowiązku regulacji roszczenia to dłużnik.

Sąd - roszczenia - obraz

Proces dochodzenia roszczeń krok po kroku (cz. II)

Proces dochodzenia roszczeń krok po kroku (cz. II)   Dochodzenie roszczeń finansowych na drodze polubownej jest najlepszym, najszybszym i jednocześnie najmniej kosztownym sposobem na odzyskanie pieniędzy. Nie zawsze jednak obie strony mogą dojść do porozumienia, a dłużnik – pomimo ponagleń i ostrzegania o konsekwencjach – nie wywiązuje się z zobowiązania. W takiej sytuacji wierzyciel może sięgnąć po […]