Czym jest postępowanie egzekucyjne i jaki jest jego cel?

Postępowanie egzekucyjne to czynności podejmowane przez strony i organy egzekucyjne w celu zaspokojenia wierzyciela. Podejmowane są głównie wówczas, gdy istnieje konieczność wyegzekwowania od niesolidnego płatnika jego zobowiązań. Możliwe jest przy tym wdrożenie działań prowadzonych na drodze przymusu lub niezależnie od woli dłużnika.

Czym jest postępowanie egzekucyjne?

Celem postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie do spełnienia świadczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym, które należy się wierzycielowi od dłużnika. Wszelkie kwestie z tym związane regulowane są przez Kodeks postępowania cywilnego. Szczegółowe regulacje z tego zakresu znajdują się w trzeciej części KPC.

Postępowanie egzekucyjne a egzekucja

Ważne jest, aby odróżnić od siebie pojęcia „postępowanie egzekucyjne” i „egzekucja”. Z egzekucją mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zastosowania przez powołane organy egzekucyjne środków przymusu (wyłącznie przewidzianych w KPC) w celu realizacji spełnienia świadczenia stwierdzonego w tytule wykonawczym. Postępowanie egzekucyjne pozwala na przeprowadzenie egzekucji, a egzekucja może odbyć się wyłącznie w ramach postępowania egzekucyjnego.

Jaki jest cel postępowania egzekucyjnego?

Postępowanie egzekucyjne to złożony proces, którego nadrzędnym celem jest odzyskanie należności  przez wierzyciela lub spełnienie przez dłużnika świadczenia niepieniężnego. Profesjonalne wsparcie prawnika jest w tym przypadku bardzo ważne. Nasza kancelaria zapewnia w tym zakresie kompleksową pomoc prawną w Bielsku-Białej.

Celem postępowania egzekucyjnego jest:

  • egzekucja świadczeń pieniężnych,
  • egzekucja świadczeń niepieniężnych,
  • egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej.