Co wchodzi w zakres obsługi prawnej organów spółek?

doradztwo prawne

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga znajomości przepisów np. w zakresie prawa cywilnego, handlowego oraz prawa pracy. Dynamiczne zmiany w polskim ustawodawstwie niejednokrotnie są powodem wielu niejasności, dlatego często jednym rozsądnym wyjściem jest skorzystanie ze wsparcia prawnika lub radcy prawnego. Pomoc może obejmować stałą obsługę prawną bądź też doraźne wsparcie konsultacyjne. Z ekonomicznego punktu widzenia korzystniejszym rozwiązaniem jest stała współpraca z kancelarią radców prawnych, która może dotyczyć różnego zakresu usług prawnych. Wśród takich wymienić można np. obsługę prawną organów spółek.

Jakie czynności obejmuje obsługa prawna organów spółek?

Obsługa prawna organów spółek dotyczy przede wszystkim wsparcia w codziennych działaniach: Zarządu, Zgromadzenie Wspólników, Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej. Głównie obejmuje doradztwo prawne w zakresie bieżącego funkcjonowania tych organów. Obsługa spółek może dotyczyć udzielania rekomendacji i wsparcia prawnego w zakresie podpisywania umów w ramach np. zbycia lub wykupienia udziałów, zmiany wspólników, powoływania lub odwoływania członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej, czy też udzielania absolutorium członkom tych organów.

Ponadto dotyczy również obsługi posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zgromadzeń akcjonariuszy, a także doradztwa w zakresie:

  • zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz rachunków zysków i strat,
  • obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego,
  • przygotowywania analiz finansowych,
  • wypłaty dywidendy,
  • ustanawiania prokurenta,
  • reprezentacji spółki przed sądami i urzędami,
  • udzielania zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłych spraw dotychczasowej działalności spółki.

Ważną częścią obsługi prawnej organów spółek jest również opracowywanie aktów wewnętrznych Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady Nadzorczej, takich jak np. uchwały, zarządzenia oraz regulaminy. Współpraca spółek z kancelarią radców prawnych obejmuje także nadzór nad poprawnością wszystkich sporządzanych przez wymienione organy dokumentów w wewnętrznym obiegu spółki.