Co powinno znaleźć się w regulaminie pracy? Wyjaśniamy

Regulamin pracy

Regulamin pracy powinien zostać ustalony przez pracodawcę w porozumieniu z organizacją związkową zakładu. Dowiedz się, jak powinien wyglądać i co należy w nim umieścić.

Czym jest i co powinien obejmować regulamin pracy

Regulamin pracy to tworzony wewnątrz zakładu pracy akt, który definiuje porządek oraz organizację procesów pracy. Precyzuje on także  prawa i obowiązki zarówno osób zatrudnionych, jak i samego pracodawcy. Utworzenie takiego regulaminu jest obowiązkowe dla tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają powyżej dwudziestu pracowników lub których nie obejmuje układ zbiorowy pracy.

W myśl prawa pracy w regulaminie pracy muszą znaleźć się następujące treści:

  • organizacja pracy – obejmująca m.in. wyposażenie zatrudnionych osób zarówno w niezbędne narzędzia i odzież roboczą, jak i środki ochrony indywidualnej oraz higieny osobistej. Oprócz tego powinny zostać tu wyszczególnione warunki przebywania na terenie zakładu,
  • wytyczne związane z porą nocną,
  • obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także ochroną przeciwpożarową (należy tu wyszczególnić także metodę powiadamiania pracowników o ewentualnym ryzyku zawodowym),
  • rozkłady pracy oraz okresy rozliczeniowe,
  • częstotliwość, czas i miejsce przekazywania pracownikom wynagrodzeń,
  • spis prac lekkich, jakie mogą być wykonywane przez pracowników młodocianych, którzy nie zostali zatrudnieni w ramach przygotowania zawodowego,
  • spis prac, których wykonywanie jest zabronione dla kobiet i pracowników młodocianych,
  • wykaz stanowisk oraz rodzajów zajęć, jakie mogą być podejmowane przez pracowników młodocianych, których celem jest odbycie przygotowania zawodowego,
  • obowiązująca metoda potwierdzania przybycia do zakładu, czasu obecności w pracy oraz usprawiedliwiania ewentualnych nieobecności.

 

Warto jednak pamiętać, że wymienione powyżej podpunkty nie wyczerpują informacji, które powinny zostać zawarte w regulaminie. W rzeczywistości wszystko zależy od regulacji obowiązujących na terenie danego zakładu pracy – mogą one zakładać znaczne poszerzenie treści regulaminu.