Postępowania upadłościowe: Specyfika postępowania upadłościowego

Młotek prawniczy

Postępowanie upadłościowe to procedura, pozwalająca przedsiębiorcom, którzy zaprzestali płacenia swoich długów, na stworzenie odpowiednich warunków do zaspokojenia wierzycieli i zwiększenia możliwości zachowania działalności. Dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, którzy stali się niewypłacalni lub którym grozi niewypłacalność.

Postępowanie upadłościowe mogą zgłosić osoby fizyczne, które prowadziły działalność gospodarczą, nawet jeśli nie zgłosiły tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Jakie są powody ogłoszenia upadłości?

Głównym powodem do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Niewypłacalność traktowana jest jako sytuacja, w której podmiot nie jest w stanie wypełnić swoich wymaganych zobowiązań lub gdy przekraczają one wartość jego majątku.

Sąd może ogłosić upadłość, jeżeli opóźnienie w spełnieniu tych obowiązków przekracza 3 miesiące. Ogłoszenie upadłości może zgłosić każdy podmiot gospodarczy. W przypadku spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej może to uczynić każdy ze wspólników, partnerów, akcjonariuszy, a także likwidatorów, jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się w stanie likwidacji. W sytuacji osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych upadłość zgłasza każdy, kto ma prawo je reprezentować.

Jeśli przedsiębiorca zaprzestanie płacenia długów, zobowiązany jest do złożenia w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie. Naruszenie tego obowiązku prowadzi do konieczności poniesienia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek bezczynności.

Cała procedura postępowania upadłościowego rozpoczyna się od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu. Jest to standardowe pismo procesowe, które podlega pewnym wymogom formalnym. Powinny znajdować się w nim dane identyfikujące dłużnika, a także m.in. siedziba przedsiębiorstwa i przedstawione okoliczności uzasadniające wniosek i ich uprawdopodobnienie. Jeśli dłużnikiem jest podmiot wpisany do KRS lub innej ewidencji działalności gospodarczej, należy dołączyć również odpis z rejestru. W zależności od tego, kto składa wniosek, mogą być wymagane również inne dokumenty uwzględnione w ustawie. W momencie, gdy po przeprowadzeniu postępowania stwierdzi, że zachodzą podstawy do ogłoszenia upadłości, wydaje postanowienie. Daty wydania postanowienia stanowi datę upadłości przedsiębiorcy.