Roszczenia związane ze stosunkiem pracy. Co do nich zaliczamy?

Kodeksu Pracy

Stosunek pracy to umowa (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Określa ona warunki i rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Tymczasem pracodawca zobligowany jest do wypłaty pracownikowi stosownego wynagrodzenia. Jednocześnie większość kwestii związanych ze specyfiką stosunku pracy regulowana jest przez Kodeks pracy. W sytuacji, gdy pracownik zostanie potraktowany przez pracodawcę w sposób naruszający przepisy Kodeksu pracy, może dochodzić swoich praw w sądzie.

Czego dotyczą roszczenia ze stosunkiem pracy?

Jak już zostało wspomniane, roszczenia ze stosunkiem pracy dotyczą łamania przepisów zawartych w Kodeksie pracy, który jasno określa obowiązki pracodawcy względem pracownika (i odwrotnie). Co warte podkreślenia, roszczenia może mieć zarówno pracodawca, jak i pracownik. Tak naprawdę obie strony mogą zwrócić się do sądu o odszkodowanie, chociaż najczęściej to właśnie pracownicy występują w roli poszkodowanego.

Roszczenia ze stosunkiem pracy związane są najczęściej z problemami z wypłatą wynagrodzenia, niezachowaniem okresu wypowiedzenia przy zerwaniu umowy, nieprzestrzeganie warunków określonych w umowie. Pracodawca z kolei może wystąpić do sądu w przypadku wyrządzenia szkody przez pracownika, wynikającej z niewykonywania obowiązków lub naruszenia zakazu konkurencji.

Roszczenia ze stosunkiem pracy – najczęściej występujące sprawy

Roszczenie ze stosunku pracy wiąże się z łamaniem przepisów prawa pracy, ale najczęściej również warunków zawartych w umowie o pracy lub w przepisach prawa pracy obowiązujących wewnątrz danego przedsiębiorstwa.

Do najczęściej występujących spraw tego rodzaju, z jakimi zgłaszają się klienci do naszej kancelarii prawnej, zaliczamy:

  • roszczenia dotyczące wynagrodzenia za pracę, odprawę lub premię,
  • problemy z uzyskaniem należnych ekwiwalentów pieniężnych,
  • roszczenia dotyczące przywrócenia do pracy lub/i odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.
  • roszczenia dotyczące wydania lub sprostowania świadectwa pracy,
  • roszczenia dotyczące kwestii należnych dni urlopowych.