Co powinieneś wiedzieć o przedsądowym wezwaniu do zapłaty

Wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to rodzaj pisma windykacyjnego; wykorzystywane jest ono przez przedsiębiorców w sytuacji, gdy zawiodły wszystkie próby polubownego odzyskania długu.

Co należy wiedzieć o przedsądowym wezwaniu do zapłaty

Obowiązek wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty wynika z Kodeksu Postępowania Cywilnego, a ściśle rzecz ujmując – jego nowelizacji wdrożonej w styczniu 2016 r. Jeżeli mimo jego otrzymania dłużnik nie uiści należnej kwoty, wierzyciel ma prawo wstąpić na drogę sądową. Pamiętajmy jednak, że przed złożeniem wezwania należy podjąć próbę polubownego rozstrzygnięcia sprawy.

Termin spłaty długu obejmuje dwa tygodnie od dnia dostarczenia dokumentu. Jeżeli chodzi o czas wystawienia samego wezwania, nie jest on w żaden sposób determinowany przepisami prawa. Warto jednak zająć się tą kwestią jak najszybciej – im dłużej będziemy ją odkładać, tym mniej prawdopodobne będzie odzyskanie należności.

Jeżeli nie jesteśmy pewni, jak postąpić w danej sytuacji, warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w przygotowywaniu przedsądowych wezwań do zapłaty. Nie tylko pomoże nam on w sformułowaniu treści dokumentu, lecz także udzieli kompleksowego i fachowego doradztwa. W razie potrzeby poprowadzi również postępowanie sądowe.

Nie ma konkretnego wzoru dla przedsądowego wezwania do zapłaty. Istnieje jednak szereg informacji, które należy w nim zawrzeć. Są to:

  • data oraz miejsce jego sporządzenia;
  • dane osobowe dłużnika;
  • dane osobowe wierzyciela;
  • stosunek prawny będący podstawą długu i potwierdzający zobowiązanie dłużnika wobec wierzyciela – np. faktura lub umowa o dzieło;
  • kwota długu razem z odsetkami;
  • termin spłaty długu;
  • numer rachunku bankowego, na który należy przesłać należność;
  • konsekwencje niewywiązania się z obowiązku zapłaty; zazwyczaj wymienia się tu skierowanie przez wierzyciela sprawy do sądu i obciążenie dłużnika kosztami procesu – w tym ewentualnymi kosztami egzekucyjnymi. Opis ten może również informować o wstrzymaniu świadczonych wobec wierzyciela usług lub dostarczania towaru. Może się tu również znaleźć ostrzeżenie o sprzedaży długu na giełdzie długów i opublikowaniu danych dłużnika w BIG lub KRD;
  • podpis wystawiającego.

Prawo do przedłożenia przedsądowego wezwania do zapłaty mamy w sytuacji, gdy nasz dłużnik zalega z uiszczeniem należności. Choć prawo nie określa jednoznacznie, jak wiele wezwań możemy wystawić przed skierowaniem sprawy do sądu, nie warto decydować się na więcej niż dwa. Zwlekanie może znacznie zmniejszyć nasze szanse na odzyskanie długu.