Specjalizacje

Prawo w?asno?ci intelektualnej

Prawo w?asno?ci intelektualnej (prawo autorskie, prawo w?asno?ci przemys?owej) sta?o si? w ostatnich latach dziedzin? szczeg?lnie wa?n? dla wielu przedsi?biorc?w, z uwagi na fakt, i? wsp??czesna gospodarka opiera si? na wiedzy, pomys?owo?ci i innowacyjno?ci.
Przedmiotem prawa w?asno?ci intelektualnej jest w?a?nie ochrona rezultat?w umys?owej tw?rczo?ci cz?owieka, w szczeg?lno?ci jej ekonomicznego wymiaru.

Ochrona przyznana poszczeg?lnym dobrom w?asno?ci intelektualnej ma na celu zagwarantowanie ich niezak??conej eksploatacji przez uprawnionego oraz przeciwdzia?anie ich naruszeniom ze strony os?b trzecich.

Dobra w?asno?ci intelektualnej mog? mie? ogromn? warto?? i by? najistotniejszym elementem przedsi?biorstwa i jego warto?ci.
Kancelaria zajmuje si? kompleksowym doradztwem z zakresu prawa w?asno?ci intelektualnej.

Us?ugi Kancelarii skierowane s? zar?wno do mikro, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, kt?re dopiero zaczynaj? aktywnie chroni? swoje dobra niematerialne, jak i do du?ych podmiot?w gospodarczych posiadaj?cych szeroki wachlarz praw w?asno?ci intelektualnej.

W?asno?? intelektualna – zakres us?ug Kancelarii::

  • doradztwo prawne w zakresie ochrony znak?w towarowych, wzor?w przemys?owych, wzor?w u?ytkowych, wynalazk?w, naruszania praw autorskich i zwalczania praktyk nieuczciwej konkurencji a tak?e doradztwa w zakresie rejestracji znak?w towarowych, wzor?w przemys?owych, wzor?w u?ytkowych, wynalazk?w;
  • reprezentujemy Klient?w przed s?dami, innymi organami i urz?dami, przygotowujemy tak?e niezb?dne dokumenty i umowy;
  • sporz?dzamy opinie i umowy dotycz?ce problematyki praw autorskich i praw pokrewnych, przenoszenia praw do znak?w towarowych, oznacze? towar?w i przedsi?biorc?w, sporz?dzanie um?w licencyjnych;
  • doradzamy przy zawieraniu um?w dotycz?cych transferu praw autorskich, praw w?asno?ci przemys?owej, uprawnie? licencyjnych, know-how, technologii. Ponadto bierzemy udzia? w prowadzonych przez Klient?w negocjacjach;
  • reprezentujemy osoby fizyczne i prawne w sporach w zakresie naruszenia praw osobistych w tym, mi?dzy innymi, prawa do wizerunku, praw do tw?rczo?ci artystycznej, dobrego imienia;
  • w Kancelarii prowadzone jest ca?o?ciowo doradztwo prawne w zakresie wykorzystania wszelkiego rodzaju utwor?w zar?wno od strony producent?w, jak i zamawiaj?cych.