Oferta

Kancelaria Radc?w Prawnych?Chrapkiewicz, Gworek Hejosz Sp??ka Partnerska prowadzi kompleksow? obs?ug? prawn? podmiot?w gospodarczych w zakresie prowadzonej przez nich dzia?alno?ci. Przyjmujemy tak?e zlecenia w indywidualnych sprawach, dotycz?cych wydania opinii prawnych, zast?pstwie procesowym, reprezentowania w negocjacjach.

?wiadczymy pomoc prawn? w czasie bezpo?rednich spotka? w siedzibie Kancelarii lub u Klienta. Udzielamy r?wnie? konsultacji telefonicznych oraz za po?rednictwem poczty elektronicznej.
Nasze g??wne dziedziny dzia?ania to w szczeg?lno?ci:

  • obs?uga fuzji i przej??,
  • prawo cywilne,
  • prawo handlowe, w szczeg?lno?ci prawo sp??ek,
  • windykacja nale?no?ci,
  • prawo bankowe,
  • prawo w?asno?ci intelektualnej,
  • prawo pracy,
  • nieruchomo?ci,
  • prawo sp??dzielcze.

building