Obszar praktyki kancelarii prawniczej

Kancelaria Radców Prawnych Chrapkiewicz, Gworek, Hejosz Sp. p. prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzonej przez nich działalności. Przyjmujemy także zlecenia w indywidualnych sprawach, dotyczących wydania opinii prawnych, zastępstwa procesowego czy udziału w negocjacjach.

Nasze główne dziedziny działania to:

 1. PRAWO HANDLOWE, W TYM FUZJE I PRZEJĘCIA
   • obsługa procesów tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji spółek,
   • opracowywanie tekstów statutów, regulaminów,
   • obsługa prawna organów spółek,
   • przygotowywanie dokumentów, celem zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego zdarzeń podlegających wpisowi oraz reprezentacja Klientów w tym zakresie,
   • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego.
 2. PRAWO CYWILNE
   • przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód,
   • opiniowanie umów, mając na względzie interes Klienta,
   • przygotowywanie oraz opiniowanie prawnych zabezpieczeń należności,
   • udział w mediacjach,
   • przygotowywanie pism procesowych w toku spraw sądowych,
   • reprezentowanie stron w sporach cywilnych przed sądami wszystkich instancji,
   • sporządzanie opinii prawnych.
 3. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
   • przygotowywanie przesądowych wezwań do zapłaty,
   • prowadzenie postępowań sądowych, obejmujących wniesienie pozwu oraz uzyskanie tytułu wykonawczego,
   • przygotowywanie wniosków egzekucyjnych,
   • prowadzenie i nadzór postępowań egzekucyjnych, zmierzających do wyegzekwowania należności.
 4. PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
   • rejestracja znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych,
   • prowadzenie postępowań w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz postępowań sądowych dotyczących własności przemysłowej,
   • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego,
   • opiniowanie umów pod kątem ich zgodności z prawem własności przemysłowej i prawem autorskim.
 5. PRAWO PRACY
   • opiniowanie dokumentów w zakresie prawidłowości nawiązania, rozwiązania oraz zmiany stosunku pracy,
   • przygotowywanie umów z zakresu prawa pracy,
   • reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie spraw sądowych w zakresie roszczeń, wynikających ze stosunku pracy,
   • opiniowanie oraz przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 6. AUDYT PRAWNY ( due dilligence) SPÓŁEK HANDLOWYCH
   • Analiza dokumentów korporacyjnych , zawartych umów i innych dokumentów wewnętrznych ,
   • Analiza postępowań sądowych i administracyjnych toczących się z udziałem spółki,
   • Udzielone gwarancje i poręczenia, ustanowione hipoteki
   • Opracowanie kompleksowego raportu wraz z wnioskami

  Świadczymy pomoc prawną w czasie bezpośrednich spotkań w siedzibie Kancelarii lub u Klienta. Udzielamy również konsultacji telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.